Öğretim Planı

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103  Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
PHY101 Physik: Grundlagen der Mechanik (Fizik: Mekaniğin Temelleri) 3 1 1 6  
ETE101 Digitaldesign (Sayısal Tasarım) 2 1 1 6  
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2   2 6  
ING001 Einführung in das Ingenieurwesen (Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 17 6 4 30  
26 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
ING002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
SDI Wahlbereich I  (Seçmeli Ders Alanı I)       6  
Summe 15 5 2 30  
22 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
ETE201 Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6  
PHY103 Moderne Physik (Modern Fizik) 3 1 1 6  
MEC207 Werkstofftechnik (Malzeme Bilimi) 3 1   6  
GPR201  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 16 6 2 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ETE202 Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II) 3 2   6  
MEC208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
ING202 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
SDII Wahlbereich II (Seçmeli Ders Alanı II)       6  
Summe 13 6 3 30  
21 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE321 Elektromagnetische Felder (Elektromanyetik Alanlar) 3 1   6 ETE102
ETE303 Signale und Systeme (Sinyaller ve Sistemler) 3 1 1 6  
ETE311 Elektronik I: Halbleiterbauelemente (Yarı İletken Elemanlar) 2 2 1 6 ETE201
ETE331 Elektrische Maschinen (Elektrik Makineleri) 3 1 1 6  
SDIII Wahlbereich III (Seçmeli Ders Alanı III)       6  
Summe 11 5 3 30  
19 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE304 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Tekniğinin Temelleri) 3 1 1 6  
ETE372 Nachrichtentechnik (Telekomünikasyon) 3 3   6  
ETE312 Elektronik II: Schaltungstechnik (Devre Teknolojisi) 2 2 1 6  
SDIV Wahlbereich IV (Seçmeli Ders Alanı IV)       6  
SDV Wahlbereich V (Seçmeli Ders Alanı V)       6  
Summe 8 5 2 30  
15 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
FPR403 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
SDP Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Alan - Proje)       6  
SDVI Wahlbereich VI (Seçmeli Ders Alanı VI)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
SDVII Wahlbereich VII (Seçmeli Ders Alanı VII)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)Wahlbereich I (Seçmeli Ders Alanı I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE104 Mikroprozessortechnik (Mikroişlemciler) 3 1 1 6 ETE101
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6 INF101
MEC107 Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım I: Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım) 1 2 1 6  

 

Wahlbereich II (Seçmeli Ders Alanı II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  
VWL182 Einführung in die VWL (İktisada Giriş) 2 2   6  
VWL202 Makroökonomie (Makro iktisat) 2 2   6  

 

Wahlbereich III, IV (Seçmeli Ders Alanı III, IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE441 FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) 3 1 1 6  
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6  
ETE434 Elektrische Energieversorgung (Elektrik Enerjisi Kaynakları) 3 1 1 6  
ETE439 Leistungselektronik (Güç Elektroniği) 2 2 1 6  
ETE442 Eingebettete Systeme (Gömülü Sistemler) 2 2 1 6  
INF202 Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) 1   3 6  
MEC002 Angewandte Steuerungstechnik (Uygulamalı Kontrol Mühendisliği) 1 1 3 6  
ETE478 Elektroakustik (Elektroakustik) 2 1 2 6  

 

Wahlbereich V (Seçmeli Ders Alanı V)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT302 Numerische Mathematik (Numerik Matematik)  3 1 1 6  
MAT392 Komplexe Analysis (Kompleks Analiz) 3 1 1 6  Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Alan - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE391 Elektrotechnisches Projekt (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Projesi) 1   4 6  
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6 ING202
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   4 6 INF102Wahlbereich VI, VII (Seçmeli Ders Alanı VI, VII)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE411 Hochfrequenzelektronik (Yüksek Frekans Tekniği) 3 2   6  
ETE412 Optische Kommunikationstechnik (Optik Haberleşme Tekniği) 2 2 1 2  
ETE413 Digitalelektronik (Dijital Elektronik) 2 1 2 2  
ETE415 Elektroniklabor (Elektronik Laboratuvarı) 2   2 2  
ETE448 Einführung in die VLSI Design (VLSI Tasarımına Giriş) 3 1 1 6  
ETE451 Nichtlineare Regelsysteme (Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE456 Systemidentifikation und Intelligente Regelung (Sistem Tanımlama ve Akıllı Kontrol) 2 1 2 6 ETE304
ETE453 Zeitdiskrete Regelsysteme (Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6  
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik II) 2 1 2 6 MEC308
ETE471 Kommunikationsnetze (İletişim Ağları) 3 1 1 6  
ETE473 Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie (İstatistiksel Haberleşme Teorisinin Temelleri) 3 2   6  
ETE474 Digitale Bildverarbeitung (Dijital Görüntü İşleme) 2 1 2 6  
ETE475 Digitale Signalverarbeitung (Dijital Sinyal İşleme) 2 1 2 6  
ETE476 Informationstheorie (Bilgi Kuramı) 2 1 2 6  
ETE478 Elektroakustik (Elektroakustik) 2 1 2 6  
ETE481 Beleuchtungstechnik (Aydınlatma Teknolojisi) 3 1 1 6  
ETE482 Hochspannungstechnik (Yüksek Gerilim Tekniği) 3 1 1 6  
ETE484 Energieverteilungssysteme (Güç Dağılım Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE432 Elektrische Maschinen II (Elektrik Makineleri II) 3 1 1 6